ارسال سفارش ها بر اساس منطقه ای که مشتری قرار دارد بین 24 تا 72 ساعت به صورت دوره ای به صورت رایگان توسط عوامل پخش و ارسال کالا ی پخش دردانه کیمیا ارسال میشود