شیوه ی پرداخت هزینه به صورت پرداخت در لحظه تحویل ،پرداخت به صورت کارت به کارت و پرداخت به وسیله ی چک میباشد..