سفارش توسط مشتریان محترم در اپلیکیشن یا وبسایت دردانه کیمیا ثبت شده و پس از تایید حسابداری و هماهنگی فروشنده سفارش تایید و ارسال میشود